Privacybeleid

De Stiechting Limbörgse Academie doet er alles aan uw privacy te waarborgen en ervoor te zorgen dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij uw rechten op grond van de AVG en de UAVG waarborgen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Limbörgse Academie email: sikkertares@limburgs.org email: penningmeister@limburgs.org email: yuri@limburgs.org website: www.limburgs.org Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 14094061 Op aanvraag sturen wij u desgewenst een regulier postadres toe.

Doel verzameling persoonsgegevens

Voor het Limburgse Corpus Dictionair project verzamelen wij persoonsgegevens die nodig zijn om dit project uit te voeren. Veel persoonsgegevens zijn extra informatie (‘metadata’), die toegevoegd worden aan Limburgstalige teksten. Dit help ons om teksten met statistische methoden beter te analyseren om zo taalgebruik te kunnen onderzoeken.

Op basis van welke grondslag verwerkt de Limbörgse Academie persoonsgegevens?

De Limbörgse Academie verwerkt persoonsgegevens alleen als er sprake is van een rechtmatige grondslag. Wij verzamelen enkel en alleen die persoonsgegevens die minimaal nodig zijn om ons project uit te voeren, op grond van gangbare wetenschappelijke richtlijnen. De persoonsgegevens worden op basis van de volgende doeleinden verwerkt:
 • om relevante data te verzamelen ten behoeve van (specifiek) wetenschappelijk onderzoek;
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven, e-mails en/of post;
 • om uw vragen te beantwoorden via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • omdat u toestemming ervoor geeft.
  Indien de Limbörgse Academie persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming heeft u altijd het recht uw toestemming weer in te trekken. U kunt hiervoor contact opnemen via de contactgegevens vermeld bovenaan deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens legt de Limbörgse Academie vast?

Wij leggen alleen ‘gewone persoonsgegevens’ vast. Dit zijn biografische gegevens zoals naam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, dialect locatie van de gebruikte schrijftaal en plaats basisschool. Ook verzamelen wij contactgegevens zoals adres, woonplaats, (mobiel) telefoonnummer, website en email.

Waarvoor gebruikt of verwerkt de Limbörgse Academie persoonsgegevens?

Het biografische gedeelte van de persoonsgegevens wordt verder gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. De biografische gegevens worden toegevoegd aan teksten van auteurs om op basis van statistische verbanden beter inzicht te krijgen in taalgebruik. Het gedeelte contactgegevens van de persoonsgegevens wordt gebruikt door medewerkers van de Limbörgse Academie om contact met auteurs of auteursrechthebbende(n) te onderhouden.

Beveiliging van persoonsgegevens

De Limbörgse Academie beveiligt alle persoonsgegevens om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Hiervoor hebben wij navolgende maatregelen getroffen:
 • beveiliging volgens courante data privacy software;
 • opgeslag data in Microsoft 065 omgevingen volgens Microsoft data security en privacy protocollen;
 • pseudonimisering en/of encryptie als daar aanleiding toe is;
 • verwerkers en medewerkers die toegang hebben tot onze databases (toeganghebbende) zijn contractueel gebonden aan bescherming en geheimhouding;
 • regelmatig testen en evalueren van onze beveiligingsmaatregelen.
 

Bewaartermijn persoonsgegevens

In beginsel worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor zij worden verzameld. Dit geldt vooral voor de contactgevens. In gevallen waar sprake is van wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden kunnen conform de AVG persoonsgegevens voor een langere periode worden opgeslagen. Dit is met name het geval voor de biografische gegevens. Conform de AVG zal de Limbörgse Academie passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw rechten te beschermen.

Verstrekking aan derden

Alleen indien hiertoe een wettelijke grondslag bestaat, zoals bedoeld in artikel 6 AVG, kan de Limbörgse Academie uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Op het moment dat de Limbörgse Academie uw gegevens aan een derde verstrekt waarborgt zij uw privacyrechten onder andere door een verwerkersovereenkomst af te sluiten waarin afspraken worden gemaakt hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan.

Uitoefening van uw privacyrechten

U kunt een verzoek bij de Limbörgse Academie indienen ter uitoefening van de volgende rechten:
 • inzage van uw persoonsgegevens;
 • rectificatie en/of aanvulling van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • gegevensoverdraagbaarheid;
 • bezwaar.
  Als uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op onder andere wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden stelt de UAVG beperkingen aan onder meer uw recht op inzage, rectificatie, beperking van de verwerking en recht op bezwaar. Voor de Limbörgse Academie geldt aanvullend dat de meldplicht aan betrokkenen binnen deze context niet zonder meer geldt.

Autoriteit Persoonsgegevens

Als u een klacht heeft over hoe de Limbörgse Academie uw persoonsgegevens verwerkt, zoeken wij graag met u naar een oplossing. Mocht u niet tevreden zijn met de aangeboden oplossing dan heeft up op grond van de AVG het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

Toegankelijkheid privacyverklaring

Deze privacyverklaring zal via onze website toegankelijk zijn en op aanvraag via bovenstaande contactgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Wijzigingen zullen altijd in overeenstemming met de AVG, de Uitvoeringswet AVG en de daaruit voortvloeiende privacyregels zijn. Deze wijzigingen zullen altijd via onze website gepubliceerd worden.

Cookies

De Limbörgse Academie kan van cookies gebruik maken voor zover deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website en om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken.

Inwerkingtreding

Deze versie van de privacyverklaring van de Limbörgse Academie is op 15 mei 2020 in werking getreden.