Gebruiksvoorwaarden

Hieronder vindt u de voorwaarden van een wettelijke overeenkomst (“Overeenkomst”) tussen u en de Stichting Limburgse Academie (Limburgish Academy Foundation). Door u toegang te verschaffen tot deze website (“Site”), in deze Site te bladeren en/of deze Site te gebruiken, verklaart u deze voorwaarden te hebben gelezen en begrepen, ermee akkoord te gaan, eraan gebonden te zijn en alle toepasselijke wet- en regelgeving te zullen naleven. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dan dient u deze Site niet te gebruiken. Deze Site bevat mogelijk andere eigendomsvermeldingen en auteursrechtgegevens, waarvan de voorwaarden dienen te worden nageleefd en opgevolgd. De informatie op deze Site kan technische onjuistheden en typefouten bevatten. U dient deze Overeenkomst aandachtig door te lezen en er rekening mee te houden dat de Limburgse Academie deze voorwaarden te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht kan wijzigen door deze Overeenkomst te herzien.

Hyperlinks

De Limburgse Academie heeft geen aandeel in enige andere niet-Limburgse Academie website waartoe u toegang krijgt via deze Site. Als u via deze Site toegang zoekt tot een andere website dan die van de Limburgse Academie, wees u er dan van bewust dat deze los staat van de Limburgse Academie en dat de Limburgse Academie geen zeggenschap heeft over de inhoud van betreffende website, ook niet als de Limburgse Academie aan de eigenaar van die website informatie verschaft of diensten verleent. Verder betekent een link naar een andere website dan die van de Limburgse Academie niet dat de Limburgse Academie voor de inhoud of het gebruik van die website goedkeuring verleent of verantwoordelijkheid accepteert. Bijgevolg wijst de Limburgse Academie alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor een dergelijke inhoud af. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde u te beschermen tegen virussen, wormen, trojaanse paarden en andere potentieel destructieve elementen.

Auteursrechten en het gebruik van de inhoud van de Site

Het auteursrecht van al het materiaal dat op deze Site wordt aangeboden, berust bij de Limburgse Academie. Behalve indien hier anders vermeld, mag niets van dit materiaal worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, bekendgemaakt of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elektronische middelen, mechanische middelen, fotokopie, opname of anderszins, zonder voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Limburgse Academie. U heeft toestemming om één kopie van het materiaal op deze Site te downloaden op één enkele computer voor persoonlijk gebruik of intern bedrijfsgebruik, zolang u dit materiaal niet wijzigt en alle eigendomsvermeldingen en auteursrechtgegevens handhaaft die in het materiaal zijn opgenomen. U krijgt deze toestemming op voorwaarde dat u de Limburgse Academie op de hoogte stelt van uw voornemen om één kopie van het materiaal op deze Site te downloaden, voorafgaand aan het downloaden van dit materiaal. Deze toestemming wordt onmiddellijk ingetrokken als u deze Overeenkomst schendt. U mag geen materiaal van deze Site ‘spiegelen’, dat wil zeggen op dezelfde manier op een andere website weergeven, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Limburgse Academie. Elk gebruik van het materiaal op deze Site zonder toestemming kan een schending zijn van auteursrechten, handelsmerkrechten, privacy- en publiciteitsrechten en/of wet- en regelgeving op het gebied van communicatie. Alle inhoud en functies op deze Site, inclusief tekst, graphics, logo’s, pictogrammen en afbeeldingen, alsmede de presentatie en samenstelling ervan, zijn het exclusieve eigendom van de Limburgse Academie en worden beschermd door toepasselijke internationale auteursrechten en de wetten en regelgeving op het gebied van auteursrechten van de V.S., de Europese Unie en de Lidstaten van de Europese Unie. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.
© Limburgse Academie (Limburgish Academy).
Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

De handelsmerken, servicemerken en logo’s (de “Handelsmerken”) die op deze Site worden gebruikt en weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde Handelsmerken van de Limburgse Academie. Andere handelsmerken, servicemerken en handelsnamen kunnen het eigendom zijn van andere eigenaren. Niets op deze Site mag worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht door implicatie, uitsluiting of anderszins, om enig Handelsmerk of ander intellectueel eigendom van de Limburgse Academie dat wordt weergegeven op deze Site te gebruiken. De Limburgse Academie bewaakt haar intellectuele eigendomsrechten zeer strikt naar de letter van de wet. De naam Limburgse Academie of welk ander Handelsmerk dan ook mag op geen enkele manier worden gebruikt, ook niet voor publiciteit in verband met distributie van materiaal op deze Site, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de Limburgse Academie. De Limburgse Academie verbiedt tevens het gebruik van de naam Limburgse Academie of welk ander Handelsmerk dan ook als onderdeel van een link naar of van welke site dan ook, tenzij hier vooraf schriftelijk toestemming voor is gegeven door de Limburgse Academie.

Geen diensten, goedkeuring of professioneel advies

Er kunnen vertragingen, weglatingen of fouten optreden met betrekking tot op deze Site ter beschikking gestelde informatie. De Limburgse Academie staat niet garant voor de juistheid of betrouwbaarheid van enig advies, opinie, verklaring of andere informatie die via deze Site wordt weergegeven, geüpload, gedownload of gedistribueerd door de Limburgse Academie of welke gebruiker, informatieverschaffer, andere persoon of entiteit dan ook. U erkent dat elk vertrouwen in een dergelijke opinie, advies, verklaring, memorandum of informatie volledig naar eigen keuze en voor eigen risico is. Bovendien verleent de Limburgse Academie u geen enkele toestemming of andere volmacht om de Site op welke wijze dan ook te gebruiken indien een dergelijk gebruik, geheel of gedeeltelijk, suggereert dat de Limburgse Academie enige doelen, ideeën, politieke campagnes, politieke overtuigingen, websites, producten of diensten van derde partijen promoot of onderschrijft.

Toegang tot de Site

De Limburgse Academie kan de Site of uw toegang tot de Site op elk moment, zonder reden of kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u of een derde partij wijzigen, tijdelijk buiten werking stellen of stopzetten. Het is mogelijk dat de Site niet beschikbaar is als gevolg van onderhoud, storing van computerapparatuur of om andere redenen, wat kan leiden tot schade aan de computersystemen of software van de gebruiker. De gebruiker is volledig verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat informatie of inhoud verkregen via deze Site geen computervirussen of andere programmaroutines bevat die zijn bedoeld om de systemen, software of data van de gebruiker onbruikbaar te maken, te wissen, te verstoren of anderszins te beschadigen.

Uitsluiting van garantie

De Site en al het materiaal op wordt in de huidige staat gedistribueerd, zonder enige garantie. Voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht wijst de Limburgse Academie alle garantie uitdrukkelijk af, ongeacht of deze expliciet of impliciet is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrecht en eerbiediging van de rechten van derden. In het bijzonder, maar niet beperkt tot, garandeert de Limburgse Academie niet dat: (1) de informatie op deze Site correct, nauwkeurig of betrouwbaar is; (2) de functies die in deze Site zijn opgenomen ononderbroken en foutloos werken; of (3) mankementen zullen worden verholpen, of dat deze Site of de server die deze Site beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Bij deze erkent u dat het gebruik van de Site volledig voor eigen risico is. Als u ingezetene bent van de staat Californië, VS, dan doet u bij deze afstand van de bepalingen van artikel 1542 van de “California Civil Code” (Burgerlijk Wetboek van Californië), dat luidt als volgt: ‘A general release does not extend to claims which the creditor does not know now or suspect to exist in his favor at the time of executing the release, which if known by him must have materially affected his settlement with the debtor.’

Beperking van de aansprakelijkheid

De Limburgse Academie, haar bestuursleden, commissieleden, vrijwilligers of enig ander persoon die deelneemt aan de projecten van de Limburgse Academie, zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, inclusief directe, incidentele, bestraffende, speciale, morele of gevolgschade, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van deze Site of de informatie op deze Site of de informatie verkregen door het gebruik van deze Site, met inbegrip van schade door virussen waarvan wordt aangenomen dat ze zijn opgelopen via deze Site, zelfs wanneer de Limburgse Academie op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van de Limburgse Academie, haar bestuursleden, commissieleden, vrijwilligers of enig ander persoon die deelneemt aan de projecten van de Limburgse Academie jegens u voor alle schade, verliezen en rechtsvorderingen, hetzij in overeenkomst, onrechtmatige daad – met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nalatigheid – of anderszins, het bedrag van $ 1,- overschrijden. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties mogelijk niet toegestaan, waardoor enkele van de bovenstaande beperkingen wellicht niet van toepassing zijn op alle gebruikers.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om de Limburgse Academie, haar bestuursleden, commissieleden, vrijwilligers of enig ander persoon die deelneemt aan de projecten van de Limburgse Academie (gezamenlijk “de Gevrijwaarde Partijen”) te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor elke aansprakelijkheid en alle onkosten, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke kosten voor rechtsbijstand die zijn gemaakt door de Gevrijwaarde Partijen in verband met een vordering die voortvloeit uit of betrekking heeft op een schending door u van deze Overeenkomst of afspraken, waarborgen en overeenkomsten die u bent aangegaan door in te stemmen met de bepalingen van deze Overeenkomst. U stemt ermee in dat u zo veel mogelijk, zo veel als redelijkerwijs van u verwacht kan worden, zult meewerken aan de verdediging inzake een dergelijke vordering. De Limburgse Academie behoudt zich het recht voor om voor eigen kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die is onderworpen aan een vrijwaring door u.

Naleving van de algemene voorwaarden

Deze Overeenkomst is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd overeenkomstig de wetgeving van het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Unie, ongeacht de principes van wetsconflicten. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat de exclusieve bevoegdheid berust bij de rechtbanken van het Koninkrijk der Nederlanden. U stemt er verder mee in en gaat er expliciet mee akkoord dat de uitoefening van de persoonlijke bevoegdheid betreffende geschillen of vorderingen die betrekking hebben op de Limburgse Academie berust bij de rechtbanken van het Koninkrijk der Nederlanden. Indien een deel van deze bepalingen onwettig, nietig of onuitvoerbaar is, dan zal dit deel geacht worden scheidbaar te zijn van deze Overeenkomst en de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overgebleven bepalingen niet beïnvloeden.

Kennisgeving van inbreuk en verwijdering van materiaal

De Limburgse Academie verbiedt het plaatsen van informatie die de auteursrechten en/of intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van privacy- en publiciteitsrechten, schenden van enige persoon of entiteit. Als u van mening bent dat materiaal op deze Site inbreuk maakt op uw auteursrecht, stel de Limburgse Academie hiervan dan in kennis via de contactpagina op deze website. De Limburgse Academie zal de vermeende inbreuk verwerken en passende maatregelen nemen overeenkomstig de toepasselijke internationale auteursrechten van de VS, de EU en lidstaten van de EU. Om geldig te zijn moet de kennisgeving op schrift zijn gesteld en de volgende informatie bevatten: Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk gemaakt zou zijn; Identificatie van het auteursrechtelijk beschermd werk dat mogelijk is geschonden, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op één enkele site onder één enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van die werken op die site; Identificatie van het materiaal dat mogelijk is geschonden of onderwerp van schending dreigt te worden en dat verwijderd dient te worden of waartoe de toegang onbruikbaar gemaakt dient te worden, en voldoende informatie voor de serviceprovider om het materiaal te lokaliseren; Voldoende informatie voor de serviceprovider om contact met de klagende partij te kunnen opnemen, zoals een adres, een telefoonnummer en zo mogelijk een e-mailadres; Een verklaring dat de klagende partij oprecht van mening is dat het gebruik van het betreffende materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk gemaakt zou zijn.

Volledige Overeenkomst

Deze Overeenkomst vormt de volledige Overeenkomst tussen u en de Limburgse Academie wat betreft het onderwerp van deze Overeenkomst en vernietigt en vervangt alle vorige of gelijktijdige afspraken of overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot dit onderwerp. Een verklaring van afstand van enige voorwaarde in deze Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is afgelegd en is ondertekend door de Limburgse Academie.