Gebruukscondities

Wat heinao kump zien de condities vaan een juridische euvereinkoms (“Euvereinkoms”) tössen Uuch en de Stiechting Limbörgse Academie (Limburgish Academy Foundation). Door touwgaank tot dees website (“Site”) te zeuke, op dees Site te browse en/of dees Site te gebruke, stump Geer demèt in tot G’r dees condities geleze en begrepe höb, draon gehawwe zeet en Uuch veug nao alle touwpasseleke wètgeving en regelgeving. Es G’r neet instump mèt dees condities, daan gebruuk dees Site neet. Dees Site heet ouch ander eigendomsmellinge of auteursrechteleke informatie. De condities daovaan mote ouch ingehawwe en naogeleef weure. Informatie op dees Site kint technische fuitsjes of sjrieffuitsjes höbbe. Leus ezzebleef dees Euvereinkoms aondechteg en wèt tot de Limbörgse Academie, eigestendeg, zoonder veuraofgaond beriech en wienie daan ouch, dees condities kint verandere en dees Euvereinkoms kint vernuie.

Hyperlinke

De Limbörgse Academie heet gein deil aon inneg aander neet-Limbörgse Academie Site, boe-t G’r touwgaank tot krijg via dees Site. Es G’r via dees Site touwgaank zeuk tot ’n neet-Limbörgse Academie website, wèt ezzebleef tot dees oonaofhaankelek is vaan de Limbörgse Academie en tot de Limbörgse Academie gein zègkesjap heet euver d’n inhaajd vaan dees website, ouch neet es de Limbörgse Academie aon d’n eigeneer vaan die site informatie versjaf of deenste verliend. Wijer beteikent ’ne link nao ’ne neet-Limbörgse Academie website neet tot de Limbörgse Academie veur d’n inhaajd of ’t gebruuk vaan die site goodkäöring verliend of verantwoordelekheid accepteert. Nevesdien wijs de Limbörgse Academie alle aonspraokelekheid en verantwoordelekheid veur zoe’nen inhaajd aof. G’r zeet oet Eur eige gehawwe veur veurzörgsmaotregele te numme veur de käös die-t G’r maak, veural, meh neet allein, veur wat betröf virusse, wörm, trojan horses en ander zoe’n destructief dinger.

Auteursrech en ’t gebruuk vaan d’n inhaajd vaan dees Site

’t Auteursrech vaan alle matriaole, die op dees Site aongebooje weure, weurt gehawwe door de Limbörgse Academie. Oetgezunderd de meneer boe-op hei-oonder besjreve weurt, maag niks vaan dees matriaole gekopiëerd, gereproduceerd, gedistribueerd, obbenuits gepubliceerd, gedownload, weergegeve, bekindgemaak of versjik weure in wat veur ’ne vörm daan ouch, dao-oonder ouch, meh neet allein, electronisch, mechanisch, in fotokopievörm, opnaome of wat veur ander meneer daan ouch, zoonder de veuraofgaonde gesjreve en oetdrökkeleke touwstumming vaan de Limbörgse Academie. Touwstumming weurt gegeve veur ei kopie van de matriaole op dees Site te downloade op einen inkele computer veur persoenlek gebruuk of intern bedriefsgebruuk, zoelangk G’r dees matriaole neet veraanderd en al de eigendomsmellinge en auteursrechteleke informatie es deil vaan de informatie behajt. Dees touwstumming is aofhaankelek vaan e beriech aon de Limbörgse Academie veuraofgaond aon Eur intentie ’n kopie vaan de matriaole op dees Site te downloade. Dees touwstumming weurt medein ingetrokken es Geer dees Euvereinkoms sjaojt. Geer maag gei matriaol vaan dees Site ‘aofspiegele’, dat is op zjus dezelfde meneer op ’n aander Site weergeve, zoonder de veuraofgaonde en oetdrökkeleke, gesjreve touwstumming vaan de Limbörgse Academie. Eder gebruuk zoonder touwstumming vaan de matriaole op dees Site kint ’n sjenning zien vaan auteursrech, ’t rech vaan handelsmerke, ’t privacy- en openbaarheidsrech, zoe wie wèt- en regelgeving veur wat betröf communicatie. Allen inhaajd en de bruukbaarheidsmodules op dees Site, daobij ouch d’n teks, grafische meugelekhede, logo’s, icone en beelder, zoe wie de selèktie en ’t arrangemint devaan valle oonder ’t alleineg eigendomsrech vaan de Limbörgse Academie en weurt besjermp door ’t touwpasselek internationaol auteursrech en de wètte en regelgeving euver auteursrech vaan de V.S., de Europese Unie en de Lidstaote vaan de Europese Unie. Alle rechte die neet oetdrökkelek aofgestande zien, zien veurbehawwe.

© 2007-2020 Limbörgse Academie (Limburgish Academy).
Alle rechte veurbehawwe.

Handelsmerke

De handelsmerke, servicemerke en logo’s (de “Handelsmerke”), die op dees Site gebruuk en aofgebeeld weure, zien geregistreerde en neet-geregistreerde Handelsmerke vaan de Limbörgse Academie. Ander handelsmerke, servicemerke en handelsnaome kinne door andere gehawwe weure. Niks op dees Site kint zoe oetgelag weure es-of daodoor touwstumming, ’n permissie of e rech verliend zouw weure, indirek of bij oetsleting of op wat veur meneer daan ouch, veur ’n Handelsmerk of ’nen intellektuelen eigendom weergegeve op dees Site te gebruke. De Limbörgse Academie hèlt zier nej de hand aon häören intellektuelen eigendom naovenant de gansen umvaank vaan de wèt. De naom Limbörgse Academie of wat veur ander Handelsmerk daan ouch kint neet zoemer gebruuk weure, ouch neet in publiciteit gerillateerd aon distributie vaan matriaole op dees Site, zoonder oetdrökkeleke en veuraofgaonde gesjreve touwstumming vaan de Limbörgse Academie. De Limbörgse Academie verbeujt daan ouch ’t gebruuk vaan de Limbörgse Academie of wat veur ander Handelsmerk es oonderdeil vaan ’ne link nao of vaan eder site, tenzij dit veuraof in gesjreve vörm door de Limbörgse Academie goodgekäörd is gewore.

Gein deenste, goodkäöring of profesioneel consultatie

’t Kint vertraoginge, eweglaotinge of oonzjusteghede geve in de informatie door gebruuk op dees Site verkrege. De Limbörgse Academie steit neet in veur of käört neet good de zjustegheid of betrouwbaarheid vaan wat veur ’ne raod, ’n meining of verklaoring of ander informatie, die op dees Site weergegeve, ingeveurd, gedownload of verspreid weurt door de Limbörgse Academie of wat veur ’ne gebruker of andere persoen of entiteit daan ouch. Geer erkint tot aofgoon op zoe’n meining, zoe’ne raod, zoe’n verklaoring, zoe memorandum of zoe’n informatie Eur eige käös is en op eige risico gebäört. Nevesdien gief de Limbörgse Academie gein inkel permissie dees Site op wat veur meneer daan ouch te gebruke, gans of gedeiltelek, die veurgief tot de Limbörgse Academie de bute, ideeje, polletieke campagnes, polletieke euvertuiginge, website, produkte of deenste vaan daarde partije promoot of erkint.

Touwgaank tot dees Site

De Limbörgse Academie kint dees Site of Euren touwgaank detouw op eder momint, zoonder reie of beriech of aonspraokelekheid nao Uuch of daarde partije touw verandere, suspendere of beïndege. Dees Site kint oontouwgaankelek weure door oonderhaajd, steuring vaan computerequipemint of ander reies, wat sjaoj aon de computersysteme of operaties vaan de gebruker kint touwbringe. Allein de gebruker zal verantwoordelek zien um deveur te zörge tot informatie en inhaajd vaan dees Site aof gekrege gein computervirusse of ander computer software codes of subroutiens inhawwe, die oontworpe zien veur oongesjik te make, oet te vege, sjaoj te veroerzake of op wat veur meneer daan ouch de systeme, software of data sjaoj touwbringe.

Aofwiezing vaan waorbörge

Dees Site en alle matriaole, die hei-op verspreid weure, weure verspreid zjus zoe wie ze zien, zoonder wat veur waorbörge daan ouch. Naovenant de gansen umvaank touwgelaote door de wèt wijs de Limbörgse Academie alle waorbörge, oetdrökkelek of impliciet, boe-oonder, meh neet gelimiteerd tot waorbörge vaan verkoups- of verhandelbaarheid, gesjikheid veur bepaold gebruuk, aonspraok en neet-sjenning, aof. Veural, meh zoonder limitatie, waorbörg de Limbörgse Academie neet tot: (1) de information op dees Site korrek, accuraot of betrouwbaar is; (2) de modaoliteite, die op dees Site aongebooje weure, oonoonderbroke en zoonder fout zien; of (3) mankeminte verholpe weure, of tot dees Site of de server, die ze besjikbaar make, vrij zien vaan virusse of ander sjäöjeleke componente, die sjaoj kinne veroerzake. Geer erkint heibij tot gebruuk vaan dees Site op Eur eige risico gebäört. Es Geer in California gedomicilieerd zeet, daan daot Geer aofstand vaan ’t Börgerlek Wètbook vaan California, Sectie 1542, die veurzuut tot: ‘A general release does not extend to claims which the creditor does not know now or suspect to exist in his favor at the time of executing the release, which if known by him must have materially affected his settlement with the debtor.’

Limitatie vaan aonspraokelekheid

Oonder gein conditie zal de Limbörgse Academie of wee daan ouch vaan häör bestuursleie, kemissieleie of vrijwèllegers of andere die aon projekte vaan de Limbörgse Academie mètwèrke, aonspraokelek zien veur wat veur sjaoj daan ouch, boe-oonder direkte, incidenteel, punitief, speciaol, moreel- of gevolgssjaoj, dee direk of indirek rizzulteert vaan ’t gebruuk of de oonmeugelekheid vaan gebruuk vaan dees Site of de informatie op dees Site of opgeloupe door gebruuk vaan dees Site, boe-oonder veur virusse aongeveurd es opgeloupe vaan dees Site, zelfs boe de Limbörgse Academie vaan de meugelekheid vaan dees sjäöj op de huugde gebrach is gewore. Oonder gein conditie zal de ganse aonspraokelekheid aon Uuch veur de Limbörgse Academie of wee daan ouch vaan häör bestuursleie, kemissieleie of vrijwèllegers of andere die aon projekte vaan de Limbörgse Academie mètwèrke veur alle sjäöj, verleze en rechsgrun, of noe bij kontrak, oonrechmaotege daod (boe-oonder oonder andere naolèssegheid) of wat veur ander meneer daan ouch bove $1 oetgoon. Sommege rechsgebede kinne oetsleting vaan bepaolde waorbörge neet touwlaote, woe-door sommege vaan de bovestaonde limitaties neet op alle gebrukers vaan touwpassing zien.

Boetesjaojstèlling

Geer stèlt heibij boete sjaoj, zoonder sjöld en diffendeert heibij de Limbörgse Academie of wee daan ouch vaan häör bestuursleie, kemissieleie of vrijwèllegers of andere die aon projekte vaan de Limbörgse Academie mètwèrke (gezaomelek, “de boetesjaojgestèlde”) vaan en tege alle aonspraokelekheid en köste, boe-oonder, zoonder limitatie, raisonnabel avvekaotore, die door alle boetesjaojgestèlde in verband mèt ’n vordering opgeloupe weure, die veurtkump oet of gerillateerd is aon ’n sjenning vaan dees Euvereinkoms of de deilnaomes, woerbörge of ander euvereinkomste, die-t Geer aongegaange zeet bij ’t aongoon vaan dees Euvereinkoms. Geer zalt zoe väöl meugelek wie raissonnabel verwach kint weure, mètwèrke aon ’t diffendere tege zoe’n vordering. De Limbörgse Academie behèlt z’ch ’t rech veur, op eige köste, allein de verdeideging en control euver wat veur zaak daan ouch op ziech te numme, wat oonderworpe is aon Eur boetesjaojstèlling.

Naokouming vaan termiene en condities

Dees Euvereinkoms steit en weurt geïnterpreteerd oonder de wètgeving vaan ’t Keuninkriek vaan de Nederlande, Europese Unie, neettegegestande princiepes vaan konflikrech. Geer stump oetdrökkelek demèt in tot exclusief bevoogheid bij de tribunalle vaan ’t Keuninkriek vaan de Nederlande ligk. Geer stump wijer demèt in en gef oetdrökkelek Eur touwstumming veur de oetoefening vaan persoeneleke bevoogheid in ’t Keuninkriek vaan de Nederlande in connectie mèt wat veur konflik daan ouch boe-in de Limbörgse Academie partij is. Es e deil vaan dees condities oonwètteg, neteg of oonoetveurbaar is, daan zal dat deil gezeen weure es sjeibaar vaan dees Euvereinkoms en neet de geldegheid en oetveurbaarheid vaan de euvergebleve condities beïnvlode.

Mankatienotificatie en ewegholing

De Limbörgse Academie verbeujt ’t poste vaan wat veur informatie daan ouch, die de auteursrechte en/of intellektueel eigendomsrechte (boe-oonder privacy- en openbaarmakingsrechte) sjenne vaan edere persone of eder entiteit. Es Geer meint tot wat veur matriaol op dees Site daan ouch Eur auteursrech sjent, nump ezzebleef hei-euver kontak op mèt de Limbörgse Academie via de kontakpagina op dees website. De Limbörgse Academie zal aongeveurde sjenninge verwèrke en de touwpasseleke maotregele numme, zoe wie veurgesjreve door touwpasselek internationaol, VS en EU rech, zoe wie ’t auteursrech vaan de Lidstaote vaan de EU.
Veur wèrkzaom te zien moot de notificatie gesjreve zien en de volgende informatie inhawwe:
’n Handgeteikend of electronisch handsjrif vaan ’ne persoen, dee geotoriseerd is veur d’n eigeneer of deginnege dee ’t alleinrech wat aongeveurd weurt gesjónne te zien, op te trejje;
Opgaof vaan ’t auteursrechtelek werk boevaan weurt aongeveurd tot ’t gesjónne is, of, es ’t um mie werke geit vaan ein online site boeveur ein notificatie gedoon weurt, ’n ripprizentatief lies vaan die werke op die site;
Identificatie vaan ’t matriaol boevaan weurt aongeveurd tot ’t gesjónne is of veurwerp is vaan ’n sjennende activiteit en wat eweg gedoon moot weuren of touwgaank moot weure eweggepak, zoe wie genóg informatie veur de service provider veur dees informatie te kinne locaolisere;
Genóg information veur de service provider boemèt heer kontak mèt de klaogende partij kint opnumme, zoe wie ’n adres, ’nen tèllefoonnómmer, en, es besjikbaar, ’n e-posadres, woe de klaogende partij gekontakteerd kint weure;
’n Verklaoring tot de klaogende partij in good gelouf meint tot ’t gebruuk vaan ’t matriaol boe-euver geklaog weurt neet touwgestande is gewore door d’n eigeneer vaan ’t auteursrech, ziene ripprizzentant of de wèt;
’n Verklaoring tot de informatie in de notificatie accuraot is en, oonder straof vaan meineid, tot de klaogende partij geotoriseerd is te handele veur d’n eigeneer vaan ’n exclusief rech, wat, nao aongeveurd weurt, gesjónne weurt.

De ganse Euvereinkoms

Dees Euvereinkoms vörmp de ganse Euvereinkoms tösse Uuch en de Limbörgse Academie veur wat betröf boe dees Euvereinkoms euver geit en nump de plaots in en vervingk alle ander geliektijege aofspraoke of Euvereinkomste, gesjreve of móndeling, veur wat betröf dit oonderwerp. Eder aofzien vaan de touwpasselekheid vaan ’n conditie vaan dees Euvereinkoms zal allein wèrkzaom zien es dees gesjreve is en oonderteikend is gewore door de Limbörgse Academie.